توضیحات درباره کانال حدیث شریف کساء :


اهمیت ، آداب و معارف حدیث شریف کسا ، برگرفته از دروس استاد ارزیدهدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.