توضیحات درباره کانال جوک کده 💯 :


📱بزرگ ترین مرجع جوک و گیف طنز در تلگرام

کانال 👈🏼 @Jokkadehm 🆔

📣 تبلیغات 👈🏼 @Dgwiz

تبلیغات دائمی فقط 3 هزار تومان

📲 ارسال سوژه 👈🏼 @Joks_admin

💌 پیشنهادات 👈🏼 @Joks_admin

♻️ تبادل با + 8 k به بالا صورت میپذیرددر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.