توضیحات درباره کانال جوک غشی مشی :


یکم بخند تا ریکاوری بشیدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.