توضیحات درباره کانال جلسه جهانی🌎 تغذیه سالم :


کانال تلگرام جلسات جهانی 🌍 تغذیه سالم
(جلسات ضبط شده)
با تغذیه طبیعی به سلامت برسید.
«بگذارید تا غذای شما دوای شما ودوای شما غذایتان باشد ». بقراط حکیم

کانال خام خواری – گیاه خواری – وگاندر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.