توضیحات درباره کانال جراحی و تغییر شکل بدن :


دکتر نرگس واسعی
ارتباط با دکتر نرگس واسعی
@vaseii
02122875001
ابتدای پاسداران ، کوچه اکرمی ، پلاک ۱۲ واحد ۴ شرقیدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.