توضیحات درباره کانال جراحی عمومی/سیناطب :


کانال اطلاع رسانی رشته جراحی عمومی
مؤسسه فرهنگی آموزشی انتشاراتی سیناطب

وب سایت:
www.sinateb.net

ارتباط با موسسه:

@Sinateb_admin

@sinateb_2

تلفن:
02166944051-2
02166902745-6

@Sinatebsurgeryدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.