کانال تولید و پخش رضا(عمده)

✅رسیدهای ارسالی واریزی:https://t.me/tolideREZA
@Foorooshghah1111ثبت سفارش
https://t.me/tanposhreza: لباس زیر
شماره ثابت ۰۳۱۳۲۲۳۶۰۹۲
ارتباط فقط جهت سفارش۰۹۰۱۳۹۱۹۶۹۹
اصفهان عبدالرزاق خ حکیم کوچه شماره ۹ باراچه سینه پایینی جنب نانوایی (تولیدی رضا)

ورود به کانال
تبلیغ کانال