کانال تلگرام ماهنامه


لیست جدیدترین و بهترین کانال های تلگرام ماهنامه


مجله

ماهنامه علمی، فرهنگی و اطلاع‌رسانی حوزه شهرو شهروندی دانشگاه آزاد اسلامی زنجان شماره مجوز: ١٠/٨١١/ف_١۴٠١/٨/۴ تماس با ما: ٠٩١٢١۴١١۶٩٨ نشانی اینترنتی: shahrtashi.ir