کانال تلگرام فقرا


لیست جدیدترین و بهترین کانال های تلگرام فقرا


کمک

شما میتوانید؛ نیازمندان واقعی را به ما معرفی کنید بدون واسطه به نیازمندان کمک کنید «کانال همیاری و کمک» کانالی خاص برای یاری همنوعان https://telegram.me/hamyariokomak   #همیاری #کمک #مستمندان #نیازمندان #فقرا #یاری #صدقه