کانال تلگرام ششم

کانالی بسیارمفیدبرای معلمان‌ودانش آموزان ششم آزمونها،جزوات،فیلمها مدیرکانالها @Majid_aaaa شناسه شامد: http://shamad.saramad.ir/_layouts/ShamadDetail.aspx shamadcode=1-1-67978-61-3-1 کانال‌ پایه ششم