کانال تلگرام دل


لیست جدیدترین و بهترین کانال های تلگرام دل


زن

𝙒𝙚𝙡𝙘𝙤𝙢𝙚🧚🏻‍♀️ 🤍[¹⁴⁰⁰/⁰⁵/⁰⁷]🤍 •|ت‍‌و،توی‍ کہکش‍‌ان ه‍‌ا زن‍‌دگ‍‌ی می‍‌کن‍‌ی|• تبادل و تبلیغات @Mr_amiragoodarzi4 ناشناس برا اعتراف و حرف دل و.. tg://resolve?domain=BChatBot start=sc-427298-TIkrFYd

کار

دل دردمند مارا که اسیر توست یارا به وصال مرهمی دِه •🧠📚🖋️. به قول داداش رضا: اگر اینجایی کار خدا بوده شک نکن🤞🏻 . ز گهواره تا گور خودسازی کن🎯💫 #همه‌دین‌ودنیـام‌حســیـن #داداش‌رضاییم🤞🏻