کانال تلگرام اندرز

لیست جدیدترین و بهترین کانال های اندرز در تلگرام


کانال خرمگس

 من آن خرمگسی هستم که خدا وبال این دولتشهر کرده و تمام روز و همه جا شما را نیش زده و برمی انگیزانم. دیگر به آسانی کسی چون مرانخواهید یافت و از این رو به شما اندرز می دهم که از گرفتن جان من درگذرید. «دفاعیات سقراط» @farhad_ghanbariiiii کانال خرمگس

مشاهدهکانال خرمگس
کانال موج مثبت

کانال موج مثبت

موج مثبت: موفقیت، آرامش و زندگی سالم، محلی برای پند و اندرزهای حکیمان و بزرگان.   #موج #مثبت #موفقیت #آرامش #زندگی #سالم #پند #اندرز #حکیمان #بزرگان

مشاهدهکانال موج مثبت
ورود به کانال
تبلیغ کانال