توضیحات درباره کانال تلگرام همراه کشاورز :


همراه با کشاورز
فروش کلیه بذر،سموم و کودهای تقویتی ایرانی وخارجی

کاشت،داشت،برداشت

https://telegram.me/Agriculture66

 

 

#کشاورز #فروش #بذر #سموم #کود #کود_تقویتی #ایرانی #خارجی #کاشت #داشت #برداشت #گیاهان #میوه #سبزیجات #فلفل #دفع_آفاتدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.