شخصیت شناسی به روش MBTI

در این کانال شما می توانید با کمک شخصیت شناسی به روش MBTI هم به شناخت خود دست یابید و هم به شناخت دوستان و آشنایان برسید. روش شخصیت شناسی بروش MBTI روشی علمی تر و عملی تر از شخصیت شناسی با کمک سال یا ماه تولد افراد است.

https://telegram.me/NewMBTI

 

#شخصیت #روانشناسی #علمی #عملی

ورود به کانال