توضیحات درباره کانال تلگرام تاریخ جهان :


1.سیر تاریخی تمدن های بشری
2.رهبران بزرگ تاریخ
3.ظهور و سقوط امپراتوری ها

https://telegram.me/worldhistory

 

 

#تاریخ #جهان #تمدن #بشری #ظهور #امپراتوریها #ناپلئون #رهبران #تاریخی #چین #ایران #ایتالیا #جنگ #ناریخچهدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.