کانال تـست هوشــمند رانندگــی

🌹بــسم الله الرحــــمن الرحــــیــــــم🌹
این کانال جهت کمک به فراگیری اصول آئین نامه رانندگی، تقدیم هنرآموزان ارجمند میگردد.
آیدی مدیر کانال آموزش رانندگی
t.me/fuad_abjameh
شماره تماس مربی آموزش رانندگی
09144444529

ورود به کانال
تبلیغ کانال