توضیحات درباره کانال تغذیه ➕چی باچی➖ :


چی بخوریم⁉
چی نخوریم⁉
چه چیز را با چه چیزی
بخوریم یا نخوریم🍽در صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.