توضیحات درباره کانال ترسناک :


“The world we are in is so messy and we do not
know everything!”🕸🥀🗝؛

• ایـنجا حقـایق وحشـناک دنـیا رو میفهمی اگه میتـرسی لفـت بده چون ممکنـه دیـگه خوابت نبره . . . ..

#حقایق

#رازآلود

#ترسناک

ارسال سوژه
@Ajab1vajabدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.