توضیحات درباره کانال تربیت دینی و علمی کودک :


آدرس کانال درسروش

http://sapp.ir/koodak.tarbiat

آدرس کانال درایتا

https://eitaa.com/koodak_tarbiaat

کانال تربیت دینی و علمی کودکدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.