توضیحات درباره کانال تربیت بدنی و علوم ورزشی :


اولین پایگاه اطلاع رسانی ورزشی #شبکه_مجازی_علوم_ورزشی #رسانه_خصوصی و #مستقل #شهاب_ترابی تبلیغات 👇 @physicaleducationsport98#حامی_جامعه_علوم_ورزشی و #ورزش #تشکیلات‌صنفی‌متخصصان‌علوم‌ورزشی و #مربیان.

کانال تربیت بدنی و علوم ورزشیدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.