توضیحات درباره کانال تحلیل گفتمان نشانه شناسی متن :


جایی برای استفاده از مقالات، کتاب‌ها، سخنرانی‌ها و کارگاه‌های تحلیل گفتمان، نشانه‌شناسی و تحلیل متن، فلسفه تحلیلی، هرمنوتیک
راه ارتباطی، نقد، پیشنهاد، ارسال نوشته
@afarokhih

آغاز فعالیت ۱۴ مهر ۹۶
اولین مطلب کانال
tg://resolve?domain=irCDS/3
tg://resolve?domain=irCDS

کانال تحلیل گفتمان نشانه شناسی متندر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.