توضیحات درباره کانال تبلیغات گیلان تالش حومه :


یاالله به امیدتو

از چت الکی خودداری کنید

زمین خونه ویلا باغ ..فروش انواع های وسایل ها خانگی..
وسایل های کشاورزی نهالها..ماشین ها

ایدی ادمین
@navid4443

ایدی کانال زمین ویلاخونه اجاره ها👇

@divaregilantaleshhome

هماهنگ بودن شما بهتره
برای خریدوفروشدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.