توضیحات درباره کانال تاریخ :


🔘ملتی که تاریخ خود را نداند،محکوم است به تکرار تاریخ”
ادمین:
@akbari_anna

آدرس کانال دوم
🆔 @iranianoralhistoryproject
🆔 @iranianoralhistoryprojectدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.