توضیحات درباره کانال بهشت :


✍گر درون تیره نباشد، همه دنیاست بهشتبخشی از درآمد تبلیغات صرف امور خیریه میشود 😍دست هایی که کمک میکنند مقدس تر از لب هایی هستند که دعا میکنند 🤗ادمین تبلیغات ↙️ @paak3resht

کانال بهشتدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.