توضیحات درباره کانال بهشت و جهنم :


باهوش ترین افراد کسانی هستند که بیشتر به یاد #مرگ هستند.
جهت نظرات و پیشنهادات به آی دی زیر مراجعه کنید:
@mortezahasanpor

به کانال قدمی تا ظهور حتما سر بزنید:
@ghadamitazohor

#تبادل با کانالهای +7k

کانال بهشت و جهنمدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.