توضیحات درباره کانال بهبود خدمت سربازى :


فعالیت مردمی که تلاش میکند تا وضعیت سربازی را از شیوه فعلی با اتلاف وقت زیاد، به فرصتی مناسب تبدیل کنند.
ارتباط با ما:
@Sedayesarbaz

کانال بهبود خدمت سربازىدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.