توضیحات درباره کانال باپرسپولیس :


دراین کانال بیشترین احترام را برای شعور مخاطب قائلیم

©اکثرمطالب تولید اختصاصی است و سعی بر این بوده که ازکپی پیست های رایج بدور باشیم

ما را با همین آدرس در توییتر و اینستاگرام دنبال کنید

‏ارتباط با کانال @baPERSPOLIS_ad

کانال باپرسپولیسدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.