توضیحات درباره کانال بانک سوالات زیست شناسی(دکتردرویش) :


💖بانک سوالات استاندارد زیست شناسی💖

فرصت برابرآموزش درنقاط محروم

✅دکترحسین درویش
استاددانشگاه علوم پزشکی/مدرس زیست‌شناسی
کد تدریس واحدپزشکی ۶٩۵٠۶_۵٣٠۵۴_٣٠٨٢٢

✅دکتر آرزوفاضلی
@biology_admin

این کانال تحت قوانین جمهوری اسلامی🇮🇷 ثبت رسمی شده استدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.