کانال باشگاه صنفی علوم پزشکی دکتر مشاور

کانال باشگاه صنفی علوم پزشکی دکتر مشاور

✅ اخبار
✅ معرفی گروه‌ها
✅ بازتاب و پیگیری مشکلات
✅ جامعه علوم پزشکی متحد


👨‍⚖️ ارسال سوژه صنفی وپیگیری صنفی:
@SEYED_AHMAD_RAZAVI96

کانال باشگاه صنفی علوم پزشکی دکتر مشاور