کانال بازآموزی های زنان مامایی

کانال بازآموزی های زنان مامایی

اطلاع از کلیه ی همایش ها و کارگاههای مامایی

ارتباط با ادمین کارگاهها، کنفرانس ها و بازآموزی ها
@nooshinkashefi

ادمین تبلیغات:
@Drkarimaei
آدرس تلگرامی کانال :
T.me/javaaane
آدرس اینستا کانال :
http://instagram.com/bazamoozi

کانال بازآموزی های زنان مامایی