توضیحات درباره کانال بازآفرینی(بازیافت و خلاقیت) :


♽ایده ها و آموزشهای بازیافت – بازاستفاده – بازآفرینی
💡نوآوریهای سازگار با محیط زیست
🔹طراحی – مجسمه سازی – معماری – کاردستی با مواد دورریز


نمایش آثار و معرفی هنرمندان و بازآفرینان هموطن 🖓
@amirmonem2

آموزشها و ایدههای درخواستی 🖓
@IliaDaneshpour

کانال بازآفرینی(بازیافت و خلاقیت)در صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.