توضیحات درباره کانال ایساتیس – ارز دیجیتال :


کانال عمومی ایساتیس کلاب
www.isatisclub.comدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.