توضیحات درباره کانال اِغــمــاء :


نوشته های ذهنِ
پوچ من…

در لا به لای این جملات
بخشی از روحم به جا مانده
من دیدنی نیستم
شنیدنی هم نیستم
مرا بخوان…

#کپی_همراه_ذکر_منبع💫

پیام ناشناس 👇

tg://resolve?domain=BiChatBot start=sc-295279-FuxHkU3در صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.