توضیحات درباره کانال انگشتر و دستبند کلکسیونی و فاخر :


مجموعه ای از بهترین و خاص ترین انگشترهای نقره و دستبنددر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.