توضیحات درباره کانال انجمن روان شناسی تربیتی ایران :


کانال رسمی انجمن روان شناسی تربیتی ایران.

ادمین
@MehrdadEsfanani

Site: www.iepa.ir

کانال انجمن روان شناسی تربیتی ایراندر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.