کانال اموزش پابجی

اموزش مکان های مخفی
جایزه های مخفی
ایونت های مخفی
حرکات پرو پلیری
اموزش گرفتن لگ گوشی
اموزش گرفتن لگد تفنگ ووو

ورود به کانال
تبلیغ کانال