توضیحات درباره کانال امنیت شبکه | Network Security :


⚜مقام معظم رهبری : با گسترش فضای مجازی، جنگ نرم خطرناک تر شده. اگر دشمن غلبه کند، روحها به قعر جهنم میرود.❗️

درباره ما: @about_NSteamدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.