توضیحات درباره کانال امازون-وسعتی به جنگل های امازون🌴 :


همه چی رو تو امازون ببیندر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.