توضیحات درباره کانال الدوله الزهرائیه :


روی پرچم حضرت مهدی (عج) نوشته است صاحب حکومت فاطمی
کانال مخصوص متون مستند امام مهدی عج

@Aldolatahalzahraeyah

لینک گروه حکومت فاطمی
tg://resolve?domain=joinchat/FRbuyT54ZRpdoWdpsHEJ5Q

تبلیغات
@Rashidiirshدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.