توضیحات درباره کانال اقتصاد ۱۰۰% انسانی لند :


کانال اقتصاد انسانی لند :
@eghtesad3ad

کانال جامعه شناسی انسانی لند :
@ensanisad

کانال فلسفه و منطق :
@ansani_land

کانال ریاضی انسانی لند:
@ensani_land

کانال جزوات، برنامه رایگان ومشاوره انسانی لند :
@human_land

کانال ادبیات لند:
@adabiat_landدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.