توضیحات درباره کانال افزایش seen پست :


خدا را بر آن بنده بخشایش است
که خلق از وجودش در آسایش استدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.