توضیحات درباره کانال اشعار کوتاه :


چشم خود بستم ک دیگر چشم مستش ننگرم

ناگهان دل داد زد دیوانه من میبینمش🎶♡

رزرو تبلیغات :
@axeset_tablighدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.