کانال اشعار مولانا، سعدی

ا﷽

کے ز سرم برون شود، یڪ نفس آرزوے تو! 😍

شعرهای عاشقانه ی کوتاه از حضرت مولانا:

@shere_molavi

آدرس کانال ما در ایتا و روبیکا :✌
https://eitaa.com/shere_molavi

https://rubika.ir/shere__molavi

ورود به کانال
تبلیغ کانال