توضیحات درباره کانال اسلش :


شلوار اسلش، شش جیب، شلوار لیدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.