توضیحات درباره کانال ازدواج، رنج مقدس :


آمادگی برای مجردها… مهارت برای متاهل ها…

جنگ را متوقف کنید، با تفاوت ها آشتی کنید، و رابطه خود را با درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد غنی و قوی کنید.

ترجمه صوتی و گام به گام کتاب ACT with love در کانال ازدواج، رنج مقدس

https://telegram.me/ezdevajranjemoghadas

 

 

#ازدواج #مشاوره #روانشناسی #مجرد #متاهل #زوجها #کتاب #صوتی #رابطه #زناشویی #محبتدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.