توضیحات درباره کانال ارشد و استخدامی پرستاری🎯 :


ارتباط با موسسات آموزشی و دوره های پرستاری👇
۰۹۹۰۵۰۵۸۳۵۸
@free_educateدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.