توضیحات درباره کانال اخبار کرونا :


لینک گروه لطفا عضو شید
@akhbarcoviدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.