توضیحات درباره کانال اخبار موثق :


کانال #اخبار_موثق🔰 بدون هیچ رویکرد سیاسی 🔰واقعیت های مخفی جامعه♨️ هرآنچه نباید بدانید اینجاست‼️♦️سفارش تبلیغات : @tbmovasaghارتباط : @PmKhM_bot✅تبلیغات خیریه،با ارائه ی مدارک معتبر رایگان می باشد

کانال اخبار موثقدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.