توضیحات درباره کانال اخبار خانه صنایع :


(تحت نظارت علمی دکترمرتضی قمی)
Telegram ID:@iehome_ir
لینک اینستاگرام خانه صنایع
https://www.instagram.com/iehome.ir

لینک سایر کانال های خانه صنایع:
@morteza_ghomi
لینک سایت:
http://www.iehome.irدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.