توضیحات درباره کانال آیدین سیارسریع :


طنزنویس

اینستاگرام
aydinsayyar

کانال آیدین سیارسریعدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.